Barion Pixel

WEBSHOP – Általános Szerződési Feltételek

A karmalink.hu weboldalhoz kapcsolódó online szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Sales and Geek Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett a www.karmalink.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások igénybe vevőjének (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

1. Általános információk

1.1.
A jelen ÁSZF területi hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatók által nyújtott egyes szolgáltatásokat az Ügyfél igénybe tudja venni, illetve az általa választott szakértő fel tudja az Ügyféllel venni a kapcsolatot. A Weboldalon keresztül megvalósuló szolgáltatások nyújtását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

1.2.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó – regisztráció nélkül igénybe vehető – szolgáltatások:

a) A Weboldal: a Weboldalon biztosított tájékoztató- és reklámszolgáltatásokat, továbbá a Weboldal Ügyfél általi használata.

b) A www.karmalink.hu által biztosított szakértői adatbázis használata, valamint az egyes szakértők tekintetében megadott adatlap és médiatartalmak megtekintése, amely szolgáltatást az Ügyfél regisztráció nélkül, díjmentesen használhatja. E körben az Ügyfél igénye szerint választhat a Weboldalon elérhető szakértői szolgáltatások és egyes kategóriák közül.

c) Az Ügyfélnek lehetősége van a szakértői adatlapokon található kapcsolati űrlap (a továbbiakban: „Kapcsolati űrlap”) kitöltésével elérhetőségeinek megadására, a szakértő (a továbbiakban: „Partner”) által személyesen kezdeményezett e-mail- vagy telefonos úton történő kapcsolatfelvétel, illetve tanácsadói és szakértői tevékenység igénybevétele céljából (a továbbiakban együttesen: „Igénylés leadása”) (a kapcsolati űrlapot az Ügyfél az „Adatlap” gombra kattintással érheti el és kitöltést követően a „Felveszem a kapcsolatot” gombra kattintással nyújthatja be). A jelen pontban leírtak értelmében az Ügyfél az űrlap benyújtásával a Szolgáltató adattovábbítási szolgáltatását is igénybe veszi a kiválasztott Partner tekintetében.

d) Az Ügyfélnek lehetősége van a Weboldalon a „Lakáshitel, Személyi kölcsön, Bankszámla” dimenzió az „Életbiztosítás, Vagyonbiztosítás, Lakásbiztosítás” dimenzió, valamint a „Lakóingatlan, Kereskedelemi ingatlan, Ipari ingatlan” dimenzió vonatkozásában az adott hónapban felületet létesítő új Partner(ek)-, valamint a Weboldalon már szereplő Partner(ek) kapcsán feltöltött új tájékoztató anyagok kapcsán e-mail útján küldött hírlevelekre feliratkozni a „Kövesd az új szakértőket, feliratkozás”, majd az e-mail cím megadását követően a „Feliratkozás” gombra kattintással. A hírlevélről történő leiratkozásra az Adatkezelő info@karmalink.hu kézbesítési címére küldött e-mail útján van lehetőség.

2. Igénylés leadása, az Igénylés megszűntetése, és az adatmódosítás

2.1.
Az Igénylés Weboldalon történő leadásának és a Partner általi kapcsolatfelvétel igénybevételének feltétele a Partner választás, valamint a kapcsolati űrlap kitöltése.

2.2.
Az igénylési folyamat megindításához – a megfelelő Partner Ügyfél általi kiválasztását követően – az egyes Partnerek adatlapján található „Felveszem a kapcsolatot” gombra szükséges kattintani, ezt követően megjelenik a kapcsolati űrlap felülete.

2.3.
A kapcsolati űrlap felületén található adatok közül az alábbiak megadása kötelező:
a) Ügyfél neve
b) Ügyfél telefonszáma
c) Ügyfél e-mail címe
d) Ügyfél lakóhelye

2.5.
A kapcsolati űrlap elküldését az Igénylés lezárását követően

a) a Szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül telefonhívás útján felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel az Igénylés megerősítése és részleteinek esetleges egyeztetése céljából;

b) a Szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: „Visszaigazoló e-mail 1”) küld az Ügyfél részére az Igénylés megerősítése céljából, valamint az Igényléssel összefüggő alapvető információk és a Szolgáltatónak az Igénylés tekintetében kompetens elérhetőségeinek megadásával;

c) a Szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül Visszaigazoló e-mail megküldését követően újabb e-mail megkeresést küld az Ügyfél részére, az Ügyfél és Partner között létrejött kapcsolat ellenőrzése-, illetve e vonatkozásban az Ügyfél számára rendelkezésre álló támogatási lehetőségekről való tájékoztatás céljából.

2.7.
Az Ügyfél a 2.3. és a 2.4. pontban megadott adatai módosítását az info@karmalink.hu kézbesítési címére küldött e-mail útján teheti meg.

2.8.
Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa leadott Igénylés alapján telefonos és/vagy e-mail elérhetőségén Őt a Szolgáltató és/vagy a Partner kapcsolatfelvételi., illetve adatpontosítási céllal megkeresse.

2.9.
Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra tekintettel az Ügyfelet a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ért hátrányokért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

2.10.
A Partner által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás kapcsán, továbbá a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra tekintettel, az Ügyfelet a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ért hátrányokért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli

3. Adatvédelem

3.1.
A Szolgáltató az Ügyfél által a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult továbbítani harmadik személyek részére.

3.2.
A Szolgáltató a weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggésben megadott személyes adatokat csak az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és módon használja, illetve továbbítja. Az ezzel összefüggő adatkezelési műveleteket az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

4. Szerzői jogvédelem

4.1.
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

5. Felelősség

5.1.
A Weboldal használata feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

a) az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;

b) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a szolgáltatások igénybe vételét;

c) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése;

d) bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése;

e) bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

5.2.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6. Ügyfél igénylésének Szolgáltató általi törlése

6.1.
Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan, vagy rendszeresen visszatérően megsérti, úgy Szolgáltató köteles felhívni az Ügyfelet az ÁSZF-ben foglaltak betartására, illetve szabályzatsértő magatartás abbahagyására. Amennyiben az Ügyfél ezt követően ismételten megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, vagy a szabályzatsértő magatartással nem hagy fel, úgy Szolgáltató jogosult az Ügyfél igénylését törölni és a weboldal használatától a jövőre nézve eltiltani.

6.2.
A 2.6. illetve a 6.1. pontban foglalt esetekben a Szolgáltató köteles az Ügyfélre vonatkozó valamennyi adatkezelést megszüntetni.

7. Egyéb

7.1.
A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyfél minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései irányadóak.

7.2.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

7.3.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7.4.
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

   a) Panasztétel a Szolgáltatónál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a Szolgáltatóhoz, az alábbi elérhetőségeken: telsz: info@karmalink.hu A panaszt a Szolgáltató  – amennyiben a panasz nem írásban érkezett, úgy köteles írásban rögzíteni és – köteles 30 napon belül írásban  megválaszolni. Amennyiben a panaszban foglaltakkal nem ért egyet, köteles az álláspontját indokolni. 

   b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

   c) Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

   d) Bírósági eljárás

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

7.5.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor az Ügyfélnek az Igénylés leadásakor azokat kifejezetten el kell fogadnia a Weboldal használatához.

Budapest, 2023. július 18.