Barion Pixel

Cookie szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

AZ KARMALINK.HU HONLAP által használt cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás

I. Az Adatkezelő bemutatása

Adatkezelő megnevezése:Sales and Geek Kft.
Adatkezelő cégjegyzék száma:01-09-416849
Adatkezelő székhelye:1037 Budapest, Bokor utca 9-11. 1. em. 2. ajtó
Adatkezelő elektronikus címe:info@karmalink.hu
Adatkezelő képviselője:Jenei András és Gyulai Gergely Balázs ügyvezetők

II. Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk).

III. Az adatkezelésre irányadó alapelvek és alapfogalmak

 • Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli.
 • Ügyfél: az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, illetve akinek személyes adatait az Adatkezelő – a jelen tájékoztatóban meghatározott módon – kezeli.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomására jut, hogy valamely általa kezelt személyes adat pontatlan, haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát annak érdekében, hogy a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne történhessen meg.

IV. Az adatkezelések jellemzői

Az Adatkezelés célja

Honlapunk különböző cookie-kat (az érintett számítógépének merevlemezére telepített fájlok) használ annak érdekében, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások optimális működése biztosított legyen. További cookie-kat alkalmazunk annak érdekében is, hogy a honlapunk az igényeidnek megfelelő módon jelenjen meg. Igénybe vesszük továbbá a Google Analytics szolgáltatásait, amelynek keretén belül további cookie-k települnek a számítógépedre, ennek célja, hogy a Google anonim statisztikákat készítsen számunkra a honlapunk látogatottságával kapcsolatban.

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érheted el: 

A honlapunkon található cookie-k köre

A cookie típusa:A cookie neve:A cookie funkciója:A cookie lejárati ideje*
Látogatáselemző tartós cookie_gidA Google kevés információt szolgáltat a cookie működésével kapcsolatban, a _ga cookie-hoz hasonlóan a _gid cookie is a felhasználók megkülönböztetésére szolgál. A cookie az általunk igénybe vett Google Analytics szolgáltatás részeként települ számítógépedre, így vélhetően a cookie funkciója a honlapunk látogatottságát kimutató anonim statisztikák elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés elősegítése. Személyedre, vonatkozó következtetés a cookie alapján nem vonható le, ugyanis a cookie funkciója böngésződ egyedi azonosítása.1 nap
Látogatáselemző tartós cookie_gaA Google tájékoztatása szerint a cookie a honlapunkat meglátogató felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Ennek célja, honlapunk látogatottságát kimutató anonim statisztikák elkészítéséhez adatokat gyűjtsünk. Személyedre, vonatkozó következtetés a cookie alapján nem vonható le, ugyanis a cookie funkciója a böngésződ egyedi azonosítása.2 év
Hitelesítési tartós cookiecookie-layerA cookie arra szolgál, hogy amennyiben honlapunk első látogatásakor a honlapunkon található cookie-kkal kapcsolatos beállításaidat megteszed, ez a cookie megjegyzi preferenciáid a cookie-k telepítésével kapcsolatosan és honlapunk a jövőben, ismételt látogatásod esetén automatikusan ezeket a beállításokat fogja alkalmazni.3.5 hónap
Terheléskiegyenlítő munkamenet süti_gat_gtag_UAA Google tájékoztatása szerint a cookie a számítógépedről érkező kérelmek gyakoriságának szabályozására szolgál, ami által befolyásolható számítógépedről történő adattovábbítás sebessége. Ez azért szükséges, hogy honlapunk stabilan működjön nagy adatforgalom esetén is, ehhez azonban szükséges számítógéped azonosítása is.2 perc

*A cookie a telepítést követően, csak bizonyos ideig marad telepítve ezek ugyanis a fenti táblázatban meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlődnek. A cookie-k kapcsán tájékoztatunk továbbá, hogy a telepített sütiket azok lejárása előtt, saját magad is eltávolíthatod böngésződből, az erről szóló részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

A kezelt adatok köre

Az IP címed, operációs rendszered, illetve használt böngésződ típusa és a felhasználói szokásaid a honlapunk látogatásával kapcsolatosan.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapja a _gat_gtag_UAcookie-k, a _gid, _ga és a layer cookie-k tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A rendelkezésre bocsátott adataidat csak a Sales and Geek Kft.azon ügyintézői, akiknek az a feladataik ellátásához szükséges.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A fenti személyes adataidat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adataid kezelésének időtartamát a _gat_gtag_UA cookie-k (a honlap működéséhez szükséges cookie-k) esetén „A holnapunkon található cookie-k köre” részben található táblázatból kiolvashatod míg a _gid, _ga és cookie-layer cookie-k tekintetében személyes adataid a hozzájárulásod megadása esetén, hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulásodat igénylő cookie-k esetén, hozzájárulásod a cookie a számítógépedről való törlésével tudod visszavonni.

Tekintettel arra, hogy a cookie-k törlése böngészőnként eltérő módon és külső programokkal is lehetséges, ezért ezt jelen tájékoztatóban nem részletezzük, azonban a lentebb található linkeken részletes tájékoztatást találsz.

A telepített cookie-k manuális úton való eltávolításának mentét részletesen ismertető tájékoztatókat az alábbi linkeken éred el: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A cookie-k törlésére továbbá lehetőséged van különböző merevlemez karbantartó programok segítségével is, hatékony megoldás lehet a Piriform által fejlesztett CCleaner használata, amit ingyenesen is lehetőséged van telepíteni. (A CCleaner program említése kapcsán megjegyezzük, hogy a szoftverrel kapcsolatos mindenfajta promóciós szándéktól mentesek vagyunk, pusztán segítséget és releváns tájékoztatást kívánunk nyújtani egy cookie-k eltávolítására alkalmas konkrét szoftver megnevezésével, tekintettel viszont a CCleaner program nemrég felmerülő kémprogram botrányára lehetőség szerint a fenti linkeken elérhető eltávolítási módokat javasoljuk.)

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A honlapra történő belépéssel adatok megadása automatikus és kötelező, kivéve a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében, ott az adatok kezelése a kifejezett és önkéntes hozzájárulásodon alapul.

V. Az érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az info@karmalink.hucímre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

VI. Az érintett jogorvoslati joga

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Budapest, 2023. július 18.